PRAVIDLA A PODMÍNKY

Pravidla a Podmínky poskytování předplatného obsahu (dále jen P&P) jsou vyvíjeny v souladu s požadavky platné legislativy České republiky a upravují vztah mezi Propulse FZCO („Poskytovatel obsahu“) a Účastníky služby (dále jen „Služby“) Propulse FZCO, která je společností řádně registrovanou podle zákonů Dubaje s registračním číslem: DSO-FZCO-24397 a se sídlem na adrese IFZA Business Park, DDP, 001 - 26165, Dubai Silicon Oasis, Dubai, United Arab Emirates.
Tyto P&P jsou veřejnou nabídkou a Účastník je může přijmout pouze přijetím jako celku. Účastník může přijmout tyto P&P předplacením obsahu způsobem popsaným v části 2 těchto P&P.

1. Přístup

1.1. Vstupem a/nebo používáním této stránky a/nebo registrací Služeb potvrzujete, že máte nejméně osmnáct let. Pokud nejste osobou odpovědnou za placení za mobilní telefon nebo internet nebo máte méně než osmnáct let, musíte před registrací a/nebo účastí na službách získat povolení plátce, rodičů, opatrovníka a/nebo zaměstnavatelů.
1.2. Registrací a/nebo účastí na Službách (1) uznavate a potvrzujete, že jste v případě potřeby získali potřebné povolení, souhlas nebo souhlas od plátce platby, rodičů, zákonného zástupce nebo zaměstnavatele a (2) souhlasíte s tím, že máte byla vám nabídnuta možnost přečíst si a přijmout P&P (včetně podmínek platných od vašeho mobilního operátora) před registrací Služeb. Pokud s tím nesouhlasíte; neregistrujte ani nepoužívejte služby.
1.3. Když se zaregistrujete nebo používáte Službu, potvrzujete a potvrzujete, že jste přijali tyto Podmínky a že dodržujete podmínky, které platí ve vaší situaci, jak je uvedeno výše. Souhlasíte s tím, že každá osoba, která požaduje tyto služby, je vaším agentem s plným oprávněním jednat vaším jménem v souvislosti s těmito službami. Není-li výslovně uvedeno jinak, podléhají všechny nové nebo dodatečné funkce, které rozšiřují nebo rozšiřují stávající Služby, včetně vydání nových Služeb, T&C.
1.4. Přístupem na tyto stránky a jejich používáním jste si přečetli tyto podmínky a porozuměli jim a souhlasíte s tím, že jste těmito obchodními podmínkami právně vázáni. Tyto podmínky se vztahují na všechny služby poskytované poskytovatelem obsahu, není-li uvedeno jinak.

2. Popis předplatného obsahu

2.1. Poskytovatel obsahu umožňuje Účastníkovi přístup do sedmi kalendářních dnů k zábavnímu obsahu (dále jen Сontent), umístěnému na webových stránkách Poskytovatele obsahu https://cz.astrovizor.com/, určených k použití ve smartphonu nebo jakékoli jiné přijatelné zařízení.
2.2. Pokud Účastník nezruší předplatné Obsahu, automaticky se prodlouží lhůta pro poskytnutí Předplatného obsahu vždy o 7 kalendářních dnů, dokud Účastník předplatné neodpojí.
2.3Pro aktivaci Předplatného poskytne Účastník mobilní telefon a zašle slovo ANO na číslo 90310 prostřednictvím SMS služby příslušného Provozovatele mobilní sítě.

3. Podmínky použití

3.1. Poskytovatel obsahu poskytuje Účastníkovi obsah předplatného způsobem stanoveným těmito Pravidly.
3.2. Přijetím těchto pravidel potvrzujete svou způsobilost k právním předpisům k provedení Objednávky v souladu s požadavky platné legislativy České republiky.
3.3. Předplatitel, který chce získat předplatné obsahu, musí mít vybavení nezbytné pro zadání objednávky, přijetí služby obsahu a přihlášení k odběru obsahu.
3.4. Účastník potvrzuje, že si přečetl tyto P&P a potvrzuje skutečnost, že splnil všechny požadavky stanovené P&P pro účastníka.
3.5. Poskytovatel obsahu je plně odpovědný za soulad Obsahu se současnými předpisy stanovenými Provozovatelem mobilní sítě.

4. Řád odhlášení

4.1. Odběratel se může odhlásit z předplatného obsahu, pokud jej již nechce používat.
4.2. Odběratel by měl provést odhlášení ze služby sám, zasláním STOP ASTRO na 90310.

5. Cena

5.1. Cena předplatného je 99 CZKza týden.

6. Omezení odpovědnosti poskytovatele obsahu

6.1. Poskytovatel obsahu nenese odpovědnost za:
a. selhání přenosu;
b. přerušit spojení;
c. mazání obsahu zprávy nebo předplatitelských dat;
d. nepřístupnost online platformy;
e. zpoždění v přenosu dat;
f. přerušení nebo jiná přerušení komunikační linky;
g. krádež bankovek;
h. zničení jakýchkoli údajů třetí stranou;
i. neoprávněný přístup k datům;
j. manipulace s daty;
k. zneužití dat.
6.2. Poskytovatel obsahu navíc nenese odpovědnost za obsah zpráv, protože tyto zprávy nelze z hlediska obsahu kontrolovat. Za obsah zprávy odpovídá autor. Vyloučení odpovědnosti nebo omezení odpovědnosti vylučují ztráty spočívající v poškození zdraví nebo ohrožení života, nebo které mohou být odvozeny z podstatného porušení povinností poskytovatele obsahu nebo jeho právního zástupce nebo agenta. Odpovědnost poskytovatele obsahu je omezena v závislosti na údajné škodě. Odpovědnost poskytovatele obsahu v souladu s právními předpisy o odpovědnosti výrobce za škodu způsobenou vadou produktu zůstává nezměněna.

7. Omezení

7.1. V případě, že Účastnické zařízení nepodporuje formát požadovaný pro přehrání, spuštění nebo zobrazení obsahu, nelze předplatné obsahu zaručit.
7.2. Účastník je oprávněn užívat Obsah pouze pro osobní účely a nesmí jej distribuovat prodejem nebo jiným odcizením obsahu třetím stranám.
7.3. Přijetím těchto podmínek souhlasí účastník s výše uvedenými omezeními při poskytování předplatného obsahu.
7.4. V případě, že Účastník nechce využívat Předplatné Obsahu s omezeními stanovenými v těchto P&P, má Účastník právo Odběr Předplatného odpojit v pořadí uvedeném v bodě 4 těchto P&P.

8. Odpovědnosti účastníka

8.1. Poskytovatel obsahu je povinen ukládat přístupová data a mobilní telefony na bezpečném místě a nepřenášet je třetím stranám.
8.2. V případě ztráty přístupových údajů a/nebomobilního telefonu je Účastník povinen o této ztrátě neprodleně informovat Poskytovatele obsahu a okamžitě mobilní telefon zablokovat od příslušného mobilního operátora. Dokud není ztráta nahlášena poskytovateli obsahu, odpovídá předplatitel za náklady spojené s používáním SMS chatu.
8.3. Účastník se zavazuje vyloučit Poskytovatele obsahu z nároků, nároků a odpovědnosti vůči třetím stranám, které jsou údajně porušovány právy třetích stran účastníkem nebo jiným obsahem zprávy, který je v rozporu se zákonem nebo smlouvou. To platí také pro výdaje na vymáhání práva (právní a právní náklady).

9. Práva k duševnímu vlastnictví

9.1. Pokud není v tomto dokumentu stanoveno jinak, všechna práva, nároky a podíly na jakémkoli duševním vlastnictví, vlastnických právech nebo jiných právech souvisejících s nehmotným vlastnictvím, která jsou používána, rozvíjena, zahrnující, ztělesněna nebo praktikována v souvislosti se kteroukoli ze Služeb ( „Práva k duševnímu vlastnictví poskytovatelů obsahu“) jsou vlastnictvím poskytovatele obsahu nebo jeho poskytovatelů licencí a souhlasíte s tím, že nebudete žádat o podíl na jakémkoli právu duševního vlastnictví těchto vlastníků obsahu.
9.2. Poskytovatel obsahu tímto uděluje, a tímto přijímáte, osobní, omezenou, nepřenosnou, nevýhradní, zrušitelnou a nepřevoditelnou licenci a povolení ke stahování a používání služeb na určeném kompatibilním mobilním zařízení výhradně pro vaši vlastní osobní -komerční použití.
9.3. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nesmíte měnit, pronajímat, pronajímat, půjčovat, půjčovat, půjčovat, půjčovat, prodávat, distribuovat, vytvářet nebo vytvářet služby nebo práva duševního vlastnictví poskytovatele obsahu, s výjimkou případů, kdy má poskytovatel obsahu vám k tomu dává výslovné písemné povolení.
9.4. Berete na vědomí, že na vás nepřevádí žádný titul k právům duševního vlastnictví poskytovatele obsahu a že nezískáváte žádná práva, výslovná ani předpokládaná, ke službám, kromě práv výslovně udělených v těchto P&P.
9.5. Berete na vědomí, že všechny značky, které se objevují v rámci Služeb, patří Poskytovateli obsahu nebo příslušným vlastníkům těchto značek a jsou chráněny vnitrostátními a mezinárodními zákony o ochranných známkách a autorských právech.
9.6. Jakékoli použití kterékoli ze značek, které se objevují v rámci Služeb, bez výslovného písemného souhlasu Poskytovatele obsahu nebo vlastníka známky, je přísně zakázáno. Astrovizor ochranná známka poskytovatele obsahu.
9.7. Služby mohou být staženy pouze jednou a nesmí být převáděny, prodávány, distribuovány, zobrazovány, prováděny, kopírovány, upravovány nebo používány žádným způsobem, zcela ani zčásti, s výjimkou těch, které jsou stanoveny v těchto P&P.
9.8. Zaručujete, že k přístupu ke Službám budete používat pouze rozhraní poskytnuté Poskytovatelem obsahu.
9.9. Souhlasíte s tím, že držitelé práv, kteří udělují licence na své hudební a jiné obsahové obsahy Poskytovateli obsahu k použití ve Službách, jsou v tomto smyslu chápáni v rozsahu ochrany této smlouvy a že jsou sami oprávněni vymáhat ustanovení této smlouvy. dohody, které se přímo týkají jejich obsahu.
9.10. Víte, že použití hudebních děl podléhá podmínkám použití, jak je uvedeno níže. Nesmíte dovolit třetí straně kopírovat, upravovat, reprodukovat, převádět, distribuovat nebo používat jakýmkoli jiným způsobem hudbu, kterou používáte nebo přijímáte, mimo limity přísně povolené autorským právem. Zavazujete se, že budete společnost okamžitě informovat o každém takovém neoprávněném použití. Všechna práva, která vám nejsou těmito P&P výslovně udělena, jsou vyhrazena Poskytovatelem obsahu nebo jeho poskytovateli licence.

10. Další podmínky

10.1. Zrušení odběru z obsahové služby má za následek ukončení předplatného obsahu.
10.2. V případě, že se předplatitel odpojí od obsahové služby, může být předplatné obsahu poskytnuto až poté, co se předplatitel znovu přihlásí.
10.3. Poskytovatel obsahu obdržel všechna potřebná oprávnění k použití obsahu.

11. Služby péče o zákazníky a zásady vrácení peněz

11.1. Máte-li jakékoli dotazy týkající se této dohody, kontaktujte prosím některou z následujících metod.
Telefon: +420 800210280
Hovory podle tarifů vašeho mobilního operátora.
E-mail: [email protected]